Blyth's Snow White Birthday shoot 2017 - Natalie Hefner